วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การบ้าน-กรอกข้อมูลแบบบันทึกการเรียน


1.กรอกข้อมูลที่นี่
2.การบ้าน
- หาความหมายศัพท์-อ้างอิงในบล็อกตนเองในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์
2.2 Brand หมายถึงอะไร
2.3 เครื่องหมายและสัญลักษณ์หมายถึงอะไร
อ้างอิงจากเอกสาร-ตำราโดยตรง(ไทย/อังกฤษ) อย่างน้อย 3 แหล่ง พร้อมหาภาพประกอบคำอธิบายสรุปเป็นความหมายและความเข้าใจของตนเอง