วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

artd2307-group work-based learning-midterm evaluate exhibition-1-2558

การแสดงผลการศึกษาเรียนรู้แบบกลุ่ม Work-Based Learng Group Act และการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 วิชาการออกแบบอัตลักษณ์(Corporate Identity Design) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติและภาคนอกเวลา บริเวณชั้น 5 อาคาร 32 สาขาวิชาศิลปกรรม โดยมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามหลักการ 3 ส. ส.1 สืบค้น ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน ส.3 สรุปผล ตามโครงการบูรณาการงานวิจัยสู่ชั้นเรียน เรื่องการศึกษาและพัฒนากราฟิกอัตลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 และ 2 (จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรีและอยุธยา) ผู้สอน : ผศ.ประชิด ทิณบุตร