ผลงานนักศึกษา

Final individual corporate identity design project. กิจกรรมประเมินผลตรวจและสอบงานออกแบบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 วิชาออกแบบอัตลักษณ์ วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 3 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
รายชื่อเว็บบล็อกแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ กลุ่ม 101 ภาคเรียนที่ 1/2558
นางสาวนพวรรณ แซ่เล้า  http://artd2307-pachinee.blogspot.com/
นางสาวพิมพ์ชนก สิงสาหัส  http://artd2307-noppawansealow.blogspot.com/
นางสาวศุลีมาส เรืองสวัสดิ์  http://artd2307-pimchanok.blogspot.com/
นางสาวเมทินี ชูวารี  http://artd2307-suleemask.blogspot.com
นางสาวชาลินี สายชนะ  http://artd2307-metinee.blogspot.com/
นายนิวิฐ อัตกลับ  http://artd2307-chalinee34.blogspot.com/
นายจิรายุทธ รุ่งมณี  http://artd2307-niwit.blogspot.com/
นางสาวแก้วมณี สุวรรณกุล  http://artd2307-jirayut.blogspot.com/
นายธนสรณ์ แสงศรี  http://artd2307-kaewmanee.blogspot.com/
นางสาวชลดา ชูรูป  http://artd2307-thanasorn.blogspot.com/
นางสาวชณิภัฏ เสียงเจริญ  http://artd2307-chonladachoo.blogspot.com/
นางสาวปิยธิดา ละมูลภักดิ์  http://artd2307-chanipat.blogspot.com
นายเกษมชนม์ เกตุพิชัย  http://artd2307-piyathida0303.blogspot.com
นางสาวสุวิมล อรรถโกวิท  http://artd2307-kasaemchon.blogspot.com/
นางสาวสุกัญญา มาตผล  https://artd2307-suwimon.blogspot.com/
นายยมชันย์ นาบิดา  http://artd2307-sukanyam2558.blogspot.com/
นางสาวณัฐณิชา ภูเขียวธนโชติ  http://artd2307-yommachan.blogspot.com
นายกฤษฎา เส็งเล็ก  http://artd2307-natnicha.blogspot.com/
สุริยนต์ อรรถาเวช http://artd2307-kritsada.blogspot.com/
นายธนชิต นาคสวาทดิ์  http://artd2307-suriyon.blogspot.com/
นางสาววรรณนิสา ศรีเดช  http://artd2307-tanachit.blogspot.com


ผลงานนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ : ผลงานส่วนบุคคลปลายภาคเรียนที่1/2557 Prachid Tinnabutr : Artd2307-101 Student's Final Design Project exhibition 3/12/2557
URL:http://corporateidentitydesitgn.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ กับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น