วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

5 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  2.ด้านความรู้
  - ได้ทักษะการทำงานที่มากขึ้นได้รู้ถึงหลักการวางกรอบความคิด และได้เรียนรู้โปรแกรมประยุกต์ที่หลาก
  3.ด้านปัญญา
  - ได้พัฒนาสมองให้มีความคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - จากการที่ได้เรียนรู้จากการเรียน การทำงานเป็นทีม ทำให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการใช้เหตุผล ร่วมงานเป็นทีม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้การโปรแกรมที่ไม่เคยใช้ โปรแกรมที่แปลใหม่ เหมือนกับเปิดโลกใหม่ ทำให้ได้ทำงานง่ายขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การที่ได้ลงพื้นที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการผลิต การจัดจำหน่าย
  7.นางสาวศันสนีย์ สุพิทักษ์ รหัสนักศึกษา5511300195 กลุ่มเรียน 101
  Blogspot : http://artd2307-sunsanee.blogspot.com/
  โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/85653/docs/sunsanee_sunsanee5511300195/1?e=14048906/10391494

  ตอบลบ
 3. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - การทำงานให้ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการทำงาน
  2.ด้านความรู้
  - ได้เรียนรู้การออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง การสร้างกรอบความคิดวางแผนก่อนออกแบบ
  - การร่างแบบหรือสเก็ตก่อนทำงาน มีความรู้ทักษะด้านโปรแกรมที่หลากหลายกับการออกแบบ
  3.ด้านปัญญา
  - ได้พัฒนาสมองให้มีวิธีการคิดอย่างมีขั้นตอน มีเหตุมีผล ที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะทำ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ทำให้เรามีทักษะของการใช้โปรแกรม ทักษะการสร้างกรอบความคิด และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การได้ลงพื้นที่รู้ถึงการผลิตและเเหล่งวัตถุดิบในการใช้ได้รู้เรื่องการทำงานวิสาหกิจชุมชน
  7.นางสาวสุภาวดี เยี่ยมสมุทร รหัสนักศึกษา5511302704 กลุ่มเรียน 101
  Blogspot :http://artd2307-supavadee.blogspot.com/
  โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่http://issu

  ตอบลบ
 4. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -การตรงต่อเวลา การแต่งกายเรียบร้อย
  2.ด้านความรู้
  -ได้รับความรู้ใหม่ หลักการออกแบบที่ถูกต้อง
  3.ด้านปัญญา
  -ได้ฝึกการคิดการออกแบบ การใช้หลักในการออกแบบ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น ออกความคิดเห็น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ใช้โปรแกรม ในการออกแบบ หลายโปรแกรมที่เข้ากับการออกแบบ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้ลงพื้นที่จริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
  7.นาย ปานเทพ สายพฤกษ์ รหัสนักศึกษา5511302555 กลุ่มเรียน 101
  Blogspot :http://artd2307-panthep.blogspot.com/
  โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/pannhello/docs/panthep____________________________/9?e=13333871/1

  ตอบลบ
 5. เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557 แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  - ได้ฝึกการเรียนรู้รู้ด้วยตยเอง ทำความเข้าใจด้วยตนเอง และ ฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน และ ฝึกการตรงต่อเวลา รู้จักการรับฟังความคิดของคนในกลุ่ม
  2.ด้านความรู้
  - ได้ทักษะการทำงานจริง โดยการออกพื้นที่ และเรียนรู้โปรแกรม illustrator , sketchUp มากขึ้น และฝึก ทักษะการ ดราฟของเราให้ดีขึ้น
  3.ด้านปัญญา
  - ได้พัฒนาสมองให้มีความคิดวิเคราะห์ และ แยกแยะปัญหาได้มากขึ้น ฝึกการมีสมาธิในการทำงานของเรา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - จากการที่ได้เรียนรู้จากการเรียน การทำงานเป็นทีม ทำให้มีความรับผิดชอบ รู้จักการใช้เหตุผล การระงับอารมณ์ได้มากขึ้น และ ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนรวม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้เรียนรู้การโปรแกรมใหม่ๆที่เรายังไม่เคยใช้ ฝึกการกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  - การที่ได้ลงพื้นที่จริง และได้ฝึกการพูดคุยกับผู้ประกอบการจริง
  7.นางสาวเนธิญา ประทุมนันท์ รหัสนักศึกษา5511302852 กลุ่มเรียน 101
  Blogspot : http://artd2307-nethiya5511302852.blogspot.com/
  โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/558823/docs/____________________________________ad152c2255b3cc/1?e=13684188/10404637

  ตอบลบ