วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2558

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Final individual corporate identity design project. 1/2015

Final individual corporate identity design project. กิจกรรมประเมินผลตรวจและสอบงานออกแบบปลายภาคเรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ 1/2558. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตรวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประการกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558

ประการกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558

ครั้งหน้าวันที่ 17 พย.2558 แสดงผลงานนิทรรศการโครงการออกแบบส่วนบุคคล หน้าชั้นเรียน เริ่มตรวจนิทรรศการเวลา 9.00 น. ตรวจงานดังนี้
1. แสดงวิธีคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรที่ทำด้วย Moodboard แสดง ส1.-ส.3 ขนาดบอร์ด 50x70 ซม. แสดง Artwork, Implementation objects และ 3D presentation ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจและตั้งใจแต่งกายเรียบร้อย
2.มีผลงา่น Mock up ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่แพคเกจ เช่น สิ่งพิมพ์ งาน Stationary ,Signage, Banner ,Dress ,corporated Identity หรือวัสดุส่งเสริมการขายการโฆษณา และนำเสนอเป็นเล่ม Corporate Manual ฺBook รวมไม่น้อยกว่า 16 หน้า
3.นำเสนอผลงานผ่าน Blog ตนเองตั้งแต่ ส.1 - ส.3 และไฟล์รายงานสรุปผลโครงการออกแบบเป็นไฟล์ pdf ที่นำเสนอ embeded link ไว้แล้วที่www.issuu.com
4.ส่ง-แสดง-แชร์ไฟล์อาร์ตเวิร์คผลงานทั้งหมดทุกชนิด เช่น ไฟล์รายงาน.doc .pdf .ai. psd. jpg .skp และหรือไฟล์ชนิดอื่นๆ ในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วในกลุ่มเดิม
โดยรายงานและนำเสนอเรียงตามลำดับสลับหัวท้ายจากรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน หากมาไม่ทันกำหนดเวลาเมื่อเรียกแล้วไม่พร้อม ก็ปรับตกในกิจกรรมภาคปฏิบัตินี้
5.มีการสอบวัดความรู้หลังการเรียน Post test เวลา 11.30 น. ในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info

การเรียนการสอบครั้งสุดท้ายวันที่ 24 พย. 2558 มีการสอบปลายภาคเรียนในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info เริ่มเวลา 9.30 น.