วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยินดีต้อนรับเปิดเทอม1/2562

ยินดีต้อนรับเปิดเทอม1/2562
1.เข้ากรอกข้อมูลในแบบบันทึกกิจกรรมและประเมินผลได้จาก ที่นี่ สิ้นสุดการอนุญาตดำเนินการด้วยตนเองวันที่ 13 ส.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การนำเสนอผลงานการออกแบบอัตลักษณ์ ส่วนบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 29/11/2561

การนำเสนอผลงานการออกแบบอัตลักษณ์ ส่วนบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 2

9/11/2561

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การบ้านก่อนเรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ ภาคเรียนที่ 1/2561

สวัสดีนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่น่ารักทุกท่านที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้นั้น ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 3 แล้วคงทราบธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ก็เริ่มจัดการงานที่มอบหมายให้ ดังนี้คือ (กำหนดถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561นี้)


1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd2307 คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd3302-yourname แจ้งที่อยู่ไว้ในแบบบันทึก
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom
6. การบ้านครั้งที่ 1 ส่งผลงานร่วมประกวดตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร คลิกอ่านโจทย์ และส่งผลงานที่นี่ https://sites.google.com/nu.ac.th/creativelogo/home ส่งงานตรวจครั้งที่ 1 โดยการนำเสนองานสมบูรณ์ตามโจทย์ รายบุคคลในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามลำดับและเวลาในชั้นเรียน

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หัวข้อการวางแผนรายงานการผลิตและดำเนินการออกแบบ

หัวข้อ

1.ตั้งชื่อโครงงานที่
ทำ
(สร้างประโยค: ประธาน +กริยา+กรรม+ส่วนขยาย) Variable /Population/ Area
2.ตั้งวัตถุประสงค์(Aims/Purposes) เช่น
2.1 เพื่อศึกษา(Study/Research)…
2.2 เพื่อทำ/ผลิต/ออกแบบ/สร้าง (Do/Design/Production)........
2.3 เพื่อสรุป/นำไปใช้(Conclusion/Implementation)
3.การสืบค้นความรู้ (Research) ส1. เช่น
3.1 ทฤษฎี/ความรู้/ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนของโครงงานที่จะศึกษา
3.2 กรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน
3.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ สรรพคุณ การใช้งาน
3.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. การสร้างสรรค์ให้เป็นจริง( Resume) ส.2
4.1 แบบร่างทางความคิด/ข้อกำหนด/ย่อสรุปแนวทางความต้องการ (Briefs)
4.2 การออกแบบและทดลองแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนด (Design Specifications /Solutions)
4.3 การสร้างสรรค์แบบทางเลือกทดสอบ (Visual and Presenting Alternatetive Design/Testing) Moodboard/Presentation
4.4 การตัดสินใจเลือกแบบพัฒนา (Design Refinement & Decision Making)
4.5 การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Artwork/Mockup/Prototype/Packaging)
4.6 การผลิตจริง (Production)
5. การสรุปและประประเมินผล (Conclusion) ส.3
5.1 สรุปผลข้อมูลและหลักฐานผลงานที่ทำได้จริงตามวัตถุประสงค์รายข้อ
5.2 สรุปผลการนำไปใช้จริง สภาพปัจจุบัน ปัญหาและข้อเสนอแนะ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปิดเทอมใหม่ 1-2560 วิชาการออกแบบอัตลักษณ์

สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านที่เรียนวิชา การออกแบบอัตลักษณ์ เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 3 แล้วคงทราบธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ดังนี้ กำหนดถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560นี้
1.กรอกข้อมูลในแบบบันทึกผลการเรียนรู้วิชา artd2307 คลิกที่นี่
2.สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ รูปแบบ artd2307-yourname
3.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน /สมัครเรียน และเข้าสอบ Pretest ในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
4.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่

5. สมัครเรียนและรายงานตัวในชั้นเรียน google classroom
6.เริ่มศึกษาวิจัยและทำงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นแรงบันดาลใจตามที่ได้รับมอบหมายแต่ละบุคคล แจ้งชื่อภายในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยให้นักศึกษาไปสำรวจและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร คนละ 1 ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี พร้อมจัดซื้อจัดหาสินค้าที่วางจำหน่าย หรือขออนุญาตถ่ายภาพสินค้า ภาพผู้ประกอบการ ที่วิเคราะห์ด้วยการมองเห็น (Visual Analysis) แล้วว่ามีปัญหา มีการละเมิดสิทธิ์ และผู้ประกอบการมีความต้องการแก้ไข การออกแบบพัฒนาด้านกราฟิก ตราสัญลักษณ์ และ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลที่อาจารย์แชร์ให้ใน Google Drive/มอบสำเนาให้แล้ว โดยให้เป็นโจทย์เรียนและให้สรุปรายงานไปนำเสนอตามหลักการ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์และสรุปผล ของแต่ละคน เรื่มในวันที่ 4 กันยายน นี้ เรียงลำดับตามรายชื่อที่ลงทะเบียน

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........

สรุปความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่1/2559

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะวิชาชีพ 7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน 1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:...... 2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........