แบบสอบถาม

ให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ คลิกเข้าทำแบบสอบถามสำรวจความคิืดเห็นด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามก่อนเรียน
ARTD2307 แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่1/2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น