วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผลงานนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ : ผลงานส่วนบุคคล

ผลงานนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ : ผลงานส่วนบุคคล
Prachid Tinnabutr : Artd2307-101 Student's Final Design Project exhibition 3/12/2557
URL:http://corporateidentitydesitgn.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ กับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การออกแบบอัตลักษณ์ (Corporate Identity Design)

การออกแบบอัตลักษณ์หรือที่เคยเรียกกันว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ เป็นสื่อแสดงความหมาย เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่แสดงนัยแห่งความคิดหรือการรับรู้ไว้ในรูปแบบที่เป็นทัศนสัญลักษณ์ ซึ่งอาจจะมีรูปร่างลักษณะต่างกันออกไป ดังพอที่จำแนกได้เป็นหลากหลายลักษณะ และมีคำศัพท์เรียกชื่อเฉพาะที่แตกต่าง ออกไปดังเช่น

1.Symbol หรือสัญลักษณ์ มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย ที่ไม่ใช่ตัวอักษรประกอบใช้สำหรับแสดงบอกถึงการรวมกัน เช่น บริษัท องค์กร สถาบัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
2.Pictograph หรือภาษาภาพ ไม่ใช้ภาษาทางตัวอักษรประกอบแต่ใช้ภาพบอกแทนหรือสื่อความหมายด้วยภาพให้ทราบถึงทิศทาง กิจกรรมหรือแทนสิ่งเฉพาะ เช่น เครื่องหมายบอกทิศทาง การคมนาคมความปลอดภัย
3.Letter Mark หรือเครื่องหมายตัวอักษร มักอยู่ในรูปตัวอักษรที่เกิดจากการย่อเอาตัวอักษรออกมาจากคำเต็ม หรือชื่อเต็มขององค์กร บริษัท สถาบันต่างๆ ออกมาใช้เป็นเครื่องหมายแสดงแทน
4.Logos เป็นชื่อหรือคำเต็มที่เป็นตัวอักษรและอ่านออกเสียงได้ตามหลักไวยากรณ์
5.Combination Marks เป็นการผสมผสานระหว่างภาพและตัวอักษร เข้ามาใช้ร่วมกันและสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม(Constant Space Relationship)
6.Trademarks หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจจะมีได้หลายลักษณะดังที่ได้กล่าวไว้ทั้ง 5 ประการ ขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการต้องการให้เครื่องหมายของตนเองอยู่ในรูปลักษณ์แบบใด ก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

       ในเรื่องของการออกแบบสัญลักษณ์ และเครื่องหมายนั้นผู้ออกแบบสามารถสร้างสรรค์รูปลักษณ์ขึ้นได้หลายระดับตามความสามารถของการรับรู้ทางสายตา และระดับสติปัญญาการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งผู้ออกแบบสามารถคิดทำให้ปรากฏออกมา และให้ผลต่อความรู้สึกต่อการรับรู้ในความ หมายตั้งแต่รูปธรรม ถึงนามธรรมได้เป็นลำดับขั้นต่างๆ ดังนี้คือ

1.ขั้นใช้ภาพของจริง(Exact Picture)เป็นการใช้ภาพเสมือนจริง เช่น ภาพถ่าย (Photograph)
2.ขั้นผันแปรภาพ(Altered Picture)ด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ภาพแบบต่างๆในแนวของภาพ ประกอบ(Illustration)
3.ขั้นใช้รูปร่างง่ายๆ(Simplified Picture) เรียกว่า“GLYPH”เช่น การใช้ภาพลายเส้น เป็นต้น
4.ขั้นใช้คำอ่านออกเสียง (Phonic Name) โดยใช้ตัวอักษรผสมกันเป็นคำตามหลักไวยากรณ์ภาษาหรือที่เรียกว่า“Logo”ขั้นใช้ตัวอักษร(Letters Only)หรือที่เรียกว่า “Letter Mark”เป็นการใช้ตัวพยัญชนะในภาษาเพียงเท่านั้น
5.สัญลักษณ์แบบนามธรรม(Abstract)เป็นขั้นตอนของการใช้สัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาแทนความหมายเฉพาะอย่าง ที่ผู้รับรู้จะต้องผ่านการเรียนรู้มาแล้วระดับหนึ่ง(Must be learned)

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

50 รูปแบบและเทคนิคการออกแบบตราสัญลักษณ์ : 50 Logo Design Styles And Techniques

50 Logo Design Styles And Techniques  : 50 รูปแบบและเทคนิคการออกแบบตราสัญลักษณ์

There is no one true approach to logo design. A wide variety of design styles and techniques can be employed by designers in their efforts to create a memorable logo. In this article, we try to make an inventory of every different category a logo can fall into. You will notice that style, layout, form, technique and subject elements are all included. Logos typically fall into a combination of these categories - it is virtually impossible to see a logo fall into only one of them. For example, a logo can be a unique font with multicolored letters, a 3D graphic with gradients to spice it up, or an animal drawn in a childlike manner.
Some say that creativity consists in the ability to take several oft-used elements and to arrange them in a whole new way. This is certainly the case in logo design. Even though none of these categories individually is very original on its own, great logo designers will take a few of them and creatively combine them into something unique and outstanding.

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลิขสิทธิ์ คืออะไร

ผู้ที่มีอาชีพหรือผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาทางวิชาชีพศิลปกรรม ควรต้องศึกษา ให้ความสำคัญและทราบข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เอาไว้ให้ดี เพราะเราท่านนั้น ต้องเกี่ยวข้องนับแต่เริ่มต้องลงทุน ลงแรง คิด สร้างสรรค์จนกระทั่งได้ผลงานสำเร็จออกมาในทุกระดับความสำเร็จมาอย่างไร ผลงานนั้นๆมีคุณค่าและมูลค่าแห่งการที่ได้คิด ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเองนั้น ท่านต้องเคารพและรักษาสิทธิ์ทั้งของตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้าง  
ก่อนอื่นต้องศึกษาความหมายกันก่อนนะครับ ผมนำมาอ้างอิงให้อ่านแล้วนะครับ
Copyright is a legal right created by the law of a country, that grants the creator of an original work exclusive rights to its use and distribution, usually for a limited time, with the intention of enabling the creator (e.g. the photographer of a photograph or the author of a book) to receive compensation for their intellectual effort.
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
ลิขสิทธิ์("Copyrighting ,Copyrights) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
    กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
    1. งานวรรณกรรม  ( หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ์  คำปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )
    2. งานนาฎกรรม  ( ท่ารำ  ท่าเต้น ฯลฯ ) 
    3. งานศิลปกรรม  ( จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ )
    4. งานดนตรีกรรม ( ทำนอง  ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ )
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป  ซีดี ) 
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  ( วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
    7. งานภาพยนตร์ 
    8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
    9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=308

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Brand Definition

A brand is a mixture of attributes, tangible and intangible, symbolized in a trademark, which, if managed properly, creates value and influence.“Value” has different interpretations: from a marketing or consumer perspective it is the promise and delivery of an experience; from a business perspective it is the security of future earnings; from a legal perspective it is a separ-able piece of intellectual property. A brand is intended to ensure relationships that create and secure future earnings by growing customer preference and loyalty. Brands simplify decision-making, represent an assurance of quality, and offer a relevant, different, and credible choice among competing offerings.

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สื่อการสอนและตัวอย่างกรณีศึกษาการนำเสนอผลงานในรายวิชาออกแบบอัตลักษณ์ : คู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สื่อการสอนออนไลน์และตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาการออกแบบอัตลักษณ์และการนำเสนอผลงานในขั้นตอน สรุปผล ( ส.3) เป็นผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร โดยสรุปเป็นคู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 36 หน้า สื่อแสดงให้เห็นข้อกำหนดมาตรฐานและตัวอย่างแนวทางการนำไปใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การบ้าน-กรอกข้อมูลแบบบันทึกการเรียน


1.กรอกข้อมูลที่นี่
2.การบ้าน
- หาความหมายศัพท์-อ้างอิงในบล็อกตนเองในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ความหมายของการออกแบบอัตลักษณ์
2.2 Brand หมายถึงอะไร
2.3 เครื่องหมายและสัญลักษณ์หมายถึงอะไร
อ้างอิงจากเอกสาร-ตำราโดยตรง(ไทย/อังกฤษ) อย่างน้อย 3 แหล่ง พร้อมหาภาพประกอบคำอธิบายสรุปเป็นความหมายและความเข้าใจของตนเอง