วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หัวข้อการวางแผนรายงานการผลิตและดำเนินการออกแบบ

หัวข้อ

1.ตั้งชื่อโครงงานที่
ทำ
(สร้างประโยค: ประธาน +กริยา+กรรม+ส่วนขยาย) Variable /Population/ Area
2.ตั้งวัตถุประสงค์(Aims/Purposes) เช่น
2.1 เพื่อศึกษา(Study/Research)…
2.2 เพื่อทำ/ผลิต/ออกแบบ/สร้าง (Do/Design/Production)........
2.3 เพื่อสรุป/นำไปใช้(Conclusion/Implementation)
3.การสืบค้นความรู้ (Research) ส1. เช่น
3.1 ทฤษฎี/ความรู้/ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนของโครงงานที่จะศึกษา
3.2 กรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน
3.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ สรรพคุณ การใช้งาน
3.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. การสร้างสรรค์ให้เป็นจริง( Resume) ส.2
4.1 แบบร่างทางความคิด/ข้อกำหนด/ย่อสรุปแนวทางความต้องการ (Briefs)
4.2 การออกแบบและทดลองแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนด (Design Specifications /Solutions)
4.3 การสร้างสรรค์แบบทางเลือกทดสอบ (Visual and Presenting Alternatetive Design/Testing) Moodboard/Presentation
4.4 การตัดสินใจเลือกแบบพัฒนา (Design Refinement & Decision Making)
4.5 การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Artwork/Mockup/Prototype/Packaging)
4.6 การผลิตจริง (Production)
5. การสรุปและประประเมินผล (Conclusion) ส.3
5.1 สรุปผลข้อมูลและหลักฐานผลงานที่ทำได้จริงตามวัตถุประสงค์รายข้อ
5.2 สรุปผลการนำไปใช้จริง สภาพปัจจุบัน ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น