วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2558

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Final individual corporate identity design project. 1/2015

Final individual corporate identity design project. กิจกรรมประเมินผลตรวจและสอบงานออกแบบปลายภาคเรียนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ 1/2558. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตรวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประการกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558

ประการกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558

ครั้งหน้าวันที่ 17 พย.2558 แสดงผลงานนิทรรศการโครงการออกแบบส่วนบุคคล หน้าชั้นเรียน เริ่มตรวจนิทรรศการเวลา 9.00 น. ตรวจงานดังนี้
1. แสดงวิธีคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรที่ทำด้วย Moodboard แสดง ส1.-ส.3 ขนาดบอร์ด 50x70 ซม. แสดง Artwork, Implementation objects และ 3D presentation ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจและตั้งใจแต่งกายเรียบร้อย
2.มีผลงา่น Mock up ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่แพคเกจ เช่น สิ่งพิมพ์ งาน Stationary ,Signage, Banner ,Dress ,corporated Identity หรือวัสดุส่งเสริมการขายการโฆษณา และนำเสนอเป็นเล่ม Corporate Manual ฺBook รวมไม่น้อยกว่า 16 หน้า
3.นำเสนอผลงานผ่าน Blog ตนเองตั้งแต่ ส.1 - ส.3 และไฟล์รายงานสรุปผลโครงการออกแบบเป็นไฟล์ pdf ที่นำเสนอ embeded link ไว้แล้วที่www.issuu.com
4.ส่ง-แสดง-แชร์ไฟล์อาร์ตเวิร์คผลงานทั้งหมดทุกชนิด เช่น ไฟล์รายงาน.doc .pdf .ai. psd. jpg .skp และหรือไฟล์ชนิดอื่นๆ ในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วในกลุ่มเดิม
โดยรายงานและนำเสนอเรียงตามลำดับสลับหัวท้ายจากรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน หากมาไม่ทันกำหนดเวลาเมื่อเรียกแล้วไม่พร้อม ก็ปรับตกในกิจกรรมภาคปฏิบัตินี้
5.มีการสอบวัดความรู้หลังการเรียน Post test เวลา 11.30 น. ในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info

การเรียนการสอบครั้งสุดท้ายวันที่ 24 พย. 2558 มีการสอบปลายภาคเรียนในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info เริ่มเวลา 9.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

artd2307-group work-based learning-midterm evaluate exhibition-1-2558

การแสดงผลการศึกษาเรียนรู้แบบกลุ่ม Work-Based Learng Group Act และการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 วิชาการออกแบบอัตลักษณ์(Corporate Identity Design) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติและภาคนอกเวลา บริเวณชั้น 5 อาคาร 32 สาขาวิชาศิลปกรรม โดยมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามหลักการ 3 ส. ส.1 สืบค้น ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน ส.3 สรุปผล ตามโครงการบูรณาการงานวิจัยสู่ชั้นเรียน เรื่องการศึกษาและพัฒนากราฟิกอัตลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 และ 2 (จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรีและอยุธยา) ผู้สอน : ผศ.ประชิด ทิณบุตร

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ตัวอย่างและแนวทางการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

ชื่อผู้วิจัย ประชิด ทิณบุตร และคณะ
ปีที่วิจัย 2558
บทคัดย่อ  | Download >  Abstract @ ResearchGate.net

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพด้านตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ให้สามารถดำเนินการผลิต บรรจุและจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้จริง 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่มีต่อประสิทธิภาพผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามหลักการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจำนวน 8 ราย โดยมีการประเมินมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพ จากตัวแทนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในฐานะของกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นักออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์/นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเลือกและการเลือกแบบบังเอิญ รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน เก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการนำเสนอผลงานแบบกลุ่มย่อย การสอบถามความคิดเห็นทั้งโดยตรงและแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 8 ราย ภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์และคุณภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้านมาตรฐานและคุณภาพการออกแบบรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และด้านภาพรวมของสื่อการรับรู้ที่เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใช้อัตลักษณ์จังหวัดชัยนาทเป็นสื่อสร้างสรรค์คือ วัด นก เขื่อน เป็นองค์ประกอบร่วมนั้น เป็นผลงานการออกแบบที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยที่ผู้วิจัยได้มอบวัสดุเพื่อการผลิต การบรรจุภัณฑ์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ และไฟล์ต้นแบบดิจิตัลที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมด บันทึกลงแผ่นดีวีดีมอบให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และได้นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ สาระสำคัญตัวอย่างผลงานที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ไว้ที่เว็ปบลอกชื่อที่อยู่ http://chainatbrand.blogspot.com

คำสำคัญ : การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การบ้านเปิดเทอม 1/2558 ขอต้อนรับสู่เว็บบล็อกการเรียนรู้วิชา การออกแบบอัตลักษณ์

สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ที่เรียนวิชา การออกแบบอัตลักษณ์และวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
เปิดเทอมใหม่ ก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนและทำกิจกรรมให้เรียบร้อย ตามกำหนดเวลา ผู้ที่ชอบอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนได้ก็ให้ตามสะสางงานที่อาจารย์มอบหมายไว้ล่วงหน้า อยู่ชั้นปี 3 แล้วคงทราบธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กันดีแล้ว ดังนี้ กำหนดถึงวันที่ 17 สิงหาคม นี้
1.กรอกข้อมูลและเริ่มทำการบ้าน สร้างบล็อกบันทึก-สรุปการเรียนรู้ในรายวิชานี้ เลือกกลุ่มและงานอื่นๆที่ให้กรอกข้อมูล คลิกทำจากที่นี่
2.ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และรหัสผ่าน สมัครเรียนเข้าสอบในระบบออนไลน์ ที่ clarolinethai.info
3.ทำแบบสอบถามศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการเรียน คลิกที่นี่
4.แบ่งกลุ่มทำงานโครงการวิจัยออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย และภายในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ให้นักศึกษาไปสำรวจและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปด้านสมุนไพร คนละ 1 ผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี ส่วนนักศึกษาภาคนอกเวลา ให้เก็บข้อมูลจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี สระบุรีและอยุธยา ที่งานศิลปาชีพ ประทีปไทย ที่ เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ อาคารชาเลนเจอร์ พร้อมจัดซื้อจัดหาสินค้าที่วางจำหน่าย หรือขออนุญาตถ่ายภาพสินค้า ภาพผู้ประกอบการ ที่วิเคราะห์ด้วยการมองเห็น (Visual Analysis) แล้วว่ามีปัญหา มีการละเมิดสิทธิ์ และผู้ประกอบการมีความต้องการแก้ไข การออกแบบพัฒนาด้านกราฟิก ตราสัญลักษณ์ และ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ให้ถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ โดยใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลที่อาจารย์แชร์ให้ใน Google Drive /มอบสำเนาให้แล้ว โดยให้เป็นโจทย์เรียนและให้สรุปรายงานไปนำเสนอรวมแต่ละกลุ่มแต่ละคน ในวันที่ 18 และ 19 แยกตามรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
5.การเรียนทั้งสองวิชาในสัปดาห์ที่ 2 18-19 สิงหาคม มีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre Test) เวลา 9.00 น.