วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สรุปผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2558

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบอัตลักษณ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........
ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

1 ความคิดเห็น:

 1. ตอบสรุปหลังการเรียนรู้วิชาการออกแบบอัตลักษณ์
  นางสาวแก้วมณี สุวรรณกุล 5611310508 ออกแบบนิเทศศิลป์
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ทำให้ตรงต่อเวลามากขึ้น มีวินัยต่อตนเอง
  2.ด้านความรู้
  ได้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบโลโก้มากยิ่งขึ้น
  3.ด้านปัญญา
  ได้เรียนรู้เว็ปไซต์การออกแบบต่างๆมากมาย
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้คำแนะนำจากอาจารย์อยู่เสมอ คอยเตือน คอยสอนให้เราทำเป็น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้รู้จักวิธ๊การวิเคราะห์งานได้เรียนรู้หลักจาก3ส ทำให้งานมีความระเบียบมากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำไปปรับเป็นวิชาชีพของตนเองต่อยอดในอนาคต
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
  นางสาวแก้วมณี สุวรรณกุล 5611310508 ออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่ม 101
  http://artd2307-kaewmanee.blogspot.com/
  issuu.com
  http://issuu.com/kaewmanee/docs/___________________________________

  ตอบลบ