วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลิขสิทธิ์ คืออะไร

ผู้ที่มีอาชีพหรือผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาทางวิชาชีพศิลปกรรม ควรต้องศึกษา ให้ความสำคัญและทราบข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เอาไว้ให้ดี เพราะเราท่านนั้น ต้องเกี่ยวข้องนับแต่เริ่มต้องลงทุน ลงแรง คิด สร้างสรรค์จนกระทั่งได้ผลงานสำเร็จออกมาในทุกระดับความสำเร็จมาอย่างไร ผลงานนั้นๆมีคุณค่าและมูลค่าแห่งการที่ได้คิด ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเองนั้น ท่านต้องเคารพและรักษาสิทธิ์ทั้งของตนเองและผู้อื่นอย่างไรบ้าง  
ก่อนอื่นต้องศึกษาความหมายกันก่อนนะครับ ผมนำมาอ้างอิงให้อ่านแล้วนะครับ
Copyright is a legal right created by the law of a country, that grants the creator of an original work exclusive rights to its use and distribution, usually for a limited time, with the intention of enabling the creator (e.g. the photographer of a photograph or the author of a book) to receive compensation for their intellectual effort.
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
ลิขสิทธิ์("Copyrighting ,Copyrights) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
    กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
    1. งานวรรณกรรม  ( หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ์  คำปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ )
    2. งานนาฎกรรม  ( ท่ารำ  ท่าเต้น ฯลฯ ) 
    3. งานศิลปกรรม  ( จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ )
    4. งานดนตรีกรรม ( ทำนอง  ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ )
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป  ซีดี ) 
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  ( วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
    7. งานภาพยนตร์ 
    8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
    9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=308

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น