วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สื่อการสอนและตัวอย่างกรณีศึกษาการนำเสนอผลงานในรายวิชาออกแบบอัตลักษณ์ : คู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สื่อการสอนออนไลน์และตัวอย่างกรณีศึกษาในรายวิชาการออกแบบอัตลักษณ์และการนำเสนอผลงานในขั้นตอน สรุปผล ( ส.3) เป็นผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร โดยสรุปเป็นคู่มือการใช้กราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 36 หน้า สื่อแสดงให้เห็นข้อกำหนดมาตรฐานและตัวอย่างแนวทางการนำไปใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น