วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

50 รูปแบบและเทคนิคการออกแบบตราสัญลักษณ์ : 50 Logo Design Styles And Techniques

50 Logo Design Styles And Techniques  : 50 รูปแบบและเทคนิคการออกแบบตราสัญลักษณ์

There is no one true approach to logo design. A wide variety of design styles and techniques can be employed by designers in their efforts to create a memorable logo. In this article, we try to make an inventory of every different category a logo can fall into. You will notice that style, layout, form, technique and subject elements are all included. Logos typically fall into a combination of these categories - it is virtually impossible to see a logo fall into only one of them. For example, a logo can be a unique font with multicolored letters, a 3D graphic with gradients to spice it up, or an animal drawn in a childlike manner.
Some say that creativity consists in the ability to take several oft-used elements and to arrange them in a whole new way. This is certainly the case in logo design. Even though none of these categories individually is very original on its own, great logo designers will take a few of them and creatively combine them into something unique and outstanding.

1 ความคิดเห็น: